Naturbevarelse

Naturbevarelse

 

 

 

Viden

Viden om dyr er afgørende for at kunne virke til at sikre arternes overlevelse. Derfor samarbejder Jesperhus JungleZoo løbende med fx Københavns Universitet i forbindelse forskningsprojekter om bl.a. dyreadfærd og dyrevelfærd. 

 

Jesperhus Blomsterpark og Morsø Gymnasium har desuden i 2015 indgået aftale om samarbejde i projektet Virk-Som-Ung, der har til formål at integrere faglig viden om fx biodiversitet, indavl, økosystemer og naturbevarelse i konkrete arbejdssituationer hos virksomheder.

 

 

Biodiversitet 

Naturbevarelse hænger uløseligt sammen med ønsket om en høj biodiversitet. En natur med en høj biodiversitet betyder en meget forskelligartet natur med mange forskellige arter af dyr, planter og mikroorganismer.

 

 

Hvorfor er det vigtigt, at biodiversiteten er så høj som muligt?

 

  • Høj biodiversitet øger stabiliteten af alle økosystemer og dermed også jordklodens stabilitet, så den er mere modstandsdygtig overfor naturkatastrofer som fx oversvømmelse og tørke.
  • Vores nytteafgrøder stammer fra den vilde natur, og i forædlingen af afgøderne har vi normalt udnyttet de vilde slægtninges genbanker, dvs. egenskaber. 
  • Vilde organismer indeholder mængder af stoffer, der kan anvendes som fx medicin. Hvis vi forringer jordklodens biodiversitet og dermed genbank (egenskaber), forringer vi også vores muligheder for at bekæmpe fx sygdomme i fremtiden.

 

 

Hvad truer biodiversiteten? 

 

  • Mangel på plads – befolkningstallet stiger – naturområder forsvinder til fordel for byer, veje osv.
  • Klimaændringer
  • Overfiskning
  • Skovrydning til fx fødevareproduktion og byggematerialer
  • Forurening med fx næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer 
  • Dræning af vådområder til fødevareproduktion
  • Invasive arter

 

 

 

Regnskoven

 

Regnskoven ligger som et grønt bælte omkring ækvator, og der findes regnskove i både Afrika, Asien, Australien og Syd- og Mellemamerika. 

 

I regnskoven lever over halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter, selv om den dækker mindre end én tiendedel af landjorden! 

 

 

Der er mange forklaringer på, at artsdiversiteten i regnskoven er så stor. Fx har det betydningen at: 

 

Klimaet i regnskoven er varmt og fugtigt hele året, hvilket betyder at planterne kan vokse året rundt. Dette giver en høj produktivitet, som giver mulighed for flere individer.

 

Definitioner:

 

Artsdiversitet

Når man taler om, at et område har en høj ”artsdiversitet”, så betyder det, at området har mange forskellige arter og at der er forholdsvis mange individer hos alle arterne. 

 

Niche

Når man taler om en arts ”niche”, så mener man lige bestemt de krav, som en art stiller til miljøet for at den kan klare sig i konkurrencen med de andre arter i området.  

En meget forskelligartet natur giver typisk mulighed for mange forskellige nicher. 

 

 

 

Høj temperatur giver høj mutationsrate og mulighed for korte livscykler, hvilket fremmer tilpasning til miljøet og artsdannelsen.

 

Den tropiske regnskov dækker et større sammenhængende areal end andre klimabælter. Et stort sammenhængende areal giver også plads til de meget pladskrævende arter. 

 

Den tropiske regnskov er placeret, hvor landskabet er meget forskelligartet. Bjergkæder, bjergtoppe, lavland, kystskrænter, søer og floder kan være fysiske elementer, hvor regnskoven er. Den fysiske forskellighed øger artsdiversiteten, da det giver mulighed for langt flere forskellige miljøforhold og dermed nicher, hvor arterne kan specialisere sig.

 

 

 

 

 

Jungle eller regnskov?

 

Jungle og regnskov findes de samme steder i verden og udtrykkene anvendes ofte i flæng. Men der er forskel på de to naturtyper!

En regnskov en skov, som har et meget tykt tag af høje træer på 60-120 m, hvilket gør det vanskeligt for lys at trænge igennem til skovbunden. Manglen på lys gør det svært for planter at vokse og blomstre i skovbunden, og man kan derfor relativ nemt gå omkring i en regnskov.

 

En jungle derimod vil have et mindre tæt tag af lavere træer i forhold til regnskoven, men til gengæld en noget tykkere underskov af planter i skovbunden. Forskellen skyldes, at den mindre tætte top giver mere lys ved skovbunden og derfor en større plantevækst, som gør junglen ufremkommelig. 

 

En regnskov kan udvikle sig til en jungle, hvis en del af regnskovens største træer forsvinder. Derved vil mere lys trænge ned i skovbunden, og vegetationen i skovbunden vil blive større. 

 

En meget stor del af dyre- og plantelivet i regnskoven er tilknyttet livet i trætoppene, og derfor er artsrigdommen (artsdiversiteten) i regnskoven også relativ større end i junglen.