Om JungleZoo

En Jungle, hvor alle dyr går frit

I Jesperhus JungleZoo prioriterer vi dyrenes trivsel allerhøjest. Derfor har vi valgt at slippe dyrene fri i de ca. 3.000 m2store haller, hvor de kan færdes frit i én stor fælles Jungle uden at tage hensyn til hvilken verdensdel, de enkelte arter oprindeligt kommer fra. Vi har valgt den løsning for netop at give dyrene så meget plads som overhovedet muligt. Dyr trives nemlig bedst, hvis de har mulighed for at udvise deres naturlige adfærd. Det kan for eksempel være leg, nærkontakt, fødeindsamling, hvile, jagt- og yngleadfærd. Det kræver plads i et miljø, der er så tæt som muligt på den natur, dyret oprindeligt kommer fra.

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/r24nqsyo/1.jpg

Naturbevarelse


I Jesperhus JungleZoo bidrager vi til naturbevarelsen igennem samarbejde med danske og udenlandske zoologiske haver, organisationer og institutioner om internationale avlsprogrammer for truede dyr.

I praksis betyder det udveksling af dyr til avl men også udveksling af erfaringer med at passe og opdrætte dyr, så de trives i zoo. 

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/divdl42o/7.jpg

Jesperhus er medlem af den internationale organisation EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), der arbejder for at øge samarbejdet mellem zoologiske haver i Europa.

EAZA’s primære formål er at sikre de allerhøjeste kvalitetsstandarder indenfor dyrevelfærd og formidling og at fremme avlssamarbejdet mellem zoos. Et centralt styret avlssamarbejde imellem de zoologiske haver er meget vigtig for at opnå en så genetisk varieret og sund bestand som muligt inden for især de meget truede arter. Truede arter er ofte præget af populationer* med meget få individer. I disse tilfælde er der risiko for indavl. Indavl er skadelig for arten, da sygdomme og andre uheldige egenskaber let risikere at få en stor udbredelse indenfor populationen. Dette kan være medvirkende til, at arten som helhed bliver svag, og risikoen for at arten uddør bliver simpelthen større.  

EAZA har 2 forskellige typer af avlsprogrammer for truede dyr:

 1. EEP (European Endangered  Species Programme) er et relativ stramt styret avlssamarbejde, hvor avlen af den enkelte art styres centralt af en fælles udpeget avlskoordinator. Avlskoordinator sikrer, at der er styr på det genetiske slægtskab mellem de forskellige individer i de forskellige zoos indenfor organisationen. Det er derfor koordinator, der beslutter hvilke individer, der skal udveksles mellem i forskellige zoos og hvilke individer der skal parres med hinanden.

 2. ESB (European Studbook) er en mindre styret overvågning af en knap så truet art. Her følger man artens udvikling tæt og vurdere løbende, om der er behov for at oprette et egentligt EEP avlssamarbejde.
  Jesperhus deltager i begge typer af avlsprogrammer.

EAZA har mere end 320 medlemmer i 35 lande.

*Gruppe af individer indenfor en art indenfor et geografisk afgrænset område.

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/qxplxatt/101.jpeg

Biodiversitet

Naturbevarelse hænger uløseligt sammen med ønsket om en høj biodiversitet. En natur med en høj biodiversitet betyder en meget forskelligartet natur med mange forskellige arter af dyr, planter og mikroorganismer.

 

Hvorfor er det vigtigt, at biodiversiteten er så høj som muligt?

Høj biodiversitet øger stabiliteten af alle økosystemer og dermed også jordklodens stabilitet, så den er mere modstandsdygtig overfor naturkatastrofer som fx oversvømmelse og tørke. Vores nytteafgrøder stammer fra den vilde natur, og i forædlingen af afgøderne har vi normalt udnyttet de vilde slægtninges genbanker, dvs. egenskaber.

Vilde organismer indeholder mængder af stoffer, der kan anvendes som fx medicin. Hvis vi forringer jordklodens biodiversitet og dermed genbank (egenskaber), forringer vi også vores muligheder for at bekæmpe fx sygdomme i fremtiden.


Hvad truer biodiversiteten?

 • Mangel på plads – befolkningstallet stiger – naturområder forsvinder til fordel for byer, veje osv.
 • Klimaændringer
 • Overfiskning
 • Skovrydning til fx fødevareproduktion og byggematerialer
 • Forurening med fx næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer
 • Dræning af vådområder til fødevareproduktion
  Invasive arter
https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/r24nqsyo/1.jpg

Truede dyr

En arts status bliver anset for truet, når IUCN (International Union for Conservertion of Natur) efter en ganske bestemt standardiseret metode har vurderet arten til enten at være sårbar, truet eller kritisk truet.

Ud over de truede arter betragtes arter i kategorierne næsten truet, utilstrækkelige data og regionalt uddød, som rødliste-arter, og rødliste-arterne er typisk de arter, som er relevant at inddrage i forvaltning af naturen og prioritering af de forskellige indsatser på området.

 

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/hoddy1bn/junglezoo_lemur.jpg

Samarbejde

Viden om dyr er altafgørende for at sikre dyrs trivsel og bidrage til truede arters overlevelse. Jesperhus JungleZoo samarbejder derfor løbende med Århus og Københavns Universitet i forbindelse forskningsprojekter om blandt andet dyreadfærd, - velfærd og -sygdomme.

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/4qbfz5ut/34.jpg

Godkendt Zoologisk anlæg

Fødevarestyrelsen godkender zoologiske haver og fører en gang årligt tilsyn med at reglerne overholdes af zoo. Kravene til godkendelse drejer sig om indretning og drift af zoo samt krav om, at der til zoo er tilknyttet en tilsynsførende dyrlæge. Derudover er der regler om sygdomsovervågning, til- og fraførsel af dyr og håndtering af gødning. 

Godkendelsesnummer for Jesperhus Blomsterpark ApS (JungleZoo): DK-Z-0001001.

Tilsynsførende dyrlæge: 
Morsø Dyreklinik v. Marianne Klitgaard
Østermøllevej 11, 7900 Nykøbing

Fødevarestyrelsen:
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup


Regnskoven har mange arter

 

Regnskoven har mange arter

Regnskoven ligger som et grønt bælte omkring ækvator, og der findes regnskove i både Afrika, Asien, Australien og Syd- og Mellemamerika. I regnskoven lever over halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter, selv om den dækker mindre end én tiendedel af landjorden i verden! Der er mange forklaringer på, at artsdiversiteten i regnskoven er så stor.

For eksempel har det betydningen at:

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/nlpdrcvu/33.jpg

Jungle eller Regnskov?

Jungle og regnskov findes de samme steder i verden og udtrykkene anvendes ofte i flæng. Men der er forskel på de to naturtyper!

 • En regnskov en skov, som har et meget tykt tag af høje træer på 60-120 m, hvilket gør det vanskeligt for lys at trænge igennem til skovbunden. Manglen på lys gør det svært for planter at vokse og blomstre i skovbunden, og man kan derfor relativ nemt gå omkring i en regnskov.
 • En jungle derimod vil have et mindre tæt tag af lavere træer i forhold til regnskoven, men til gengæld en noget tykkere underskov af planter i skovbunden. Forskellen skyldes, at den mindre tætte top giver mere lys ved skovbunden og derfor en større plantevækst, som gør junglen ufremkommelig.
 • En regnskov kan udvikle sig til en jungle, hvis en del af regnskovens største træer forsvinder. Derved vil mere lys trænge ned i skovbunden, og vegetationen i skovbunden vil blive større.
 • En meget stor del af dyre- og plantelivet i regnskoven er tilknyttet livet i trætoppene, og derfor er artsrigdommen (artsdiversiteten) i regnskoven også relativ større end i junglen. 

Flere dage med dyrebesøg?

- tag et par overnatninger på feriecenteret

Når du holder en ferie i Jesperhus, så er der flere dage til at udforske både blomsterne, legelandet, junglen og de forskellige indendørs aktiviteter i blomsterparken - det er nemlig en del af din samlede feriepakke. Fyldt til randen med oplevelser, som du ikke finder noget andet sted!

Klar til ferie?

Oplev Jesperhus, hvor der er tid til at dykke ned i de mange børnevenlige oplevelser, der findes på både campingplads, feriecenter og i blomsterparken.

Børnevenlig ferie for hele familien

Nyd et ophold og bo i en af vores mange forskellige enheder, hvor du helt sikkert finder noget, der passer til dine ønsker.

Blomsterparkens åbningstider

Se de aktuelle åbningstider for blomsterparken.

Der er varierende åbningstider igennem sæsonen. I vintersæsonen er den udendørs del lukket, men feriegæster har adgang til alle de indendørs faciliteter.

Åbningstider
Footer